Aplinkosauga
Politika

KOKYBĖS, PAKUOTĖS SAUGOS, APLINKOSAUGOS IR SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

Ši politika – būtinas kiekvieno UAB „IOCO PACKAGING“ darbuotojo veiklos pagrindas. Ji grindžiama kokybės ir į ją integruotomis maisto produktų pakuočių higienos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemomis, kurios atitinka ir yra nuolatos tobulinamos, kad tenkintų bei viršytų ISO 9001, ISO 15593 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Politika apima pagrindinius principus, leidžiančius užtikrinti Bendrovės veiklos pelningumą, konkurencingumą, suinteresuotų šalių patenkinimą, higienos reikalavimų, keliamų maisto produktų pakuočių medžiagų gamybai laikymąsi vykdant valstybės nustatytą higienos politiką, įsipareigojimų, susijusių su Bendrovei taikomais teisiniais aplinkosaugos reikalavimais, laikymąsi ir nuolatinį gerinimą, atliekant galimos taršos prevenciją.

Kokybė
Vadovybė įsipareigoja užtikrinti kokybės vadybos sistemos atitiktį reikalavimams ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą.
Kiekvienas Bendrovės darbuotojas privalo vadovautis šiais principais:
1. Žinoti ir vykdyti pateiktus, pilnai suderintus ir suprantamus užsakovo reikalavimus, stengtis įrodyti faktais, kad mūsų produktų ir paslaugų aukščiausia kokybė yra pagrindinis Bendrovės siekis.
2. Suprasti, kad užsakovas yra pagrindinis mūsų darbo kokybės vertintojas.
3. Kiekvieną darbą atlikti teisingai iš pirmo karto, stengiantis užtikrinti 100 % kokybę. Kokybės augimas mažina kainas ir leidžia padidinti pelną.
4. Būti atsakingu už savo darbo kokybę. Kiekvienas, kuris pastebi problemą keliančią riziką kokybei, bet neturi kompetencijos jos pašalinti pats, privalo pranešti apie tai savo tiesioginiam vadovui. Neatitikties nustatymo tikslas – panaikinti jos atsiradimo priežastis.
5. Pašalinti ne tik pačias neatitiktis, bet ir jų atsiradimo priežastis. Neatitikčių prevencija yra geriau nei darbo atlikimas iš naujo.
6. Plėtojant partnerystės ryšius su tiekėjais, įsigyti tik aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas už mažiausią kainą.
7. Visi procesai, technologijos, įrengimai ir kt. privalo būti nuolat analizuojami bei tobulinami, ar atnaujinami, kad atitiktų užsakovo bei rinkos keliamus reikalavimus. Kiekvienas turi rūpintis savo kompetencijos/kvalifikacijos kėlimu: užsiimti saviugda, teikti pasiūlymus dėl mokymų, aktyviai dalyvauti organizuojamuose vidiniuose ir išoriniuose mokymuose.
8. Stengtis kurti ir palaikyti gerą psichologinį mikroklimatą: gerbti, sugebėti išklausyti savo kolegas ir vadovus, pripažinti ir lygiuotis į geresnius už save, vengti konfliktų.
9. Aktyviai teikti pasiūlymus, galimus sprendimus, kurie leistų pagerinti procesų rezultatyvumą, produkto ar paslaugos kokybę bei bendrą Bendrovės veiklą. Visi pasiūlymai privalo būti išnagrinėti, o priimti sprendimai aptarti.
10. Kiekvieno darbuotojo kokybiška veikla turi būti įvertinta, pripažįstant jo indėlį, kuris leidžia užtikrinti Bendrovės veiklos efektyvumą, stabilumą ir pelningumą.

Produkto sauga
Įmonės maisto produktų pakuočių higienos politikos tikslas – užtikrinti, kad įmonėje gaminama pakuotė, kuri turi kontaktą su maistu, nekenktų vartotojų sveikatai. Įmonė įsipareigoja:
1. Sudaryti sąlygas, atitinkančias ES direktyvų ir LR norminių dokumentų keliamus reikalavimus, taip pat vykdyti visus LR įstatymus ir kitus norminius aktus, susijusius su pakuotės ir kitų medžiagų naudojimu bei sauga;
2. Taikyti RVASVT sistemą, sudarant sąlygas maisto gamintojams gauti ir naudoti maisto produktų pakavimui saugią pakuotę;
3. Įdiegus LST EN 15593:2008 pakuotės higienos vadybos reikalavimus, taikyti efektyvius prevencinius saugios pakuotės kontrolės metodus;
4. Atnaujinus ir išplėtus gamybines patalpas, perkant naują gamybinę įrangą užtikrinti saugios ir kokybiškos pakuotės gamybą, atitinkančią vartotojų keliamus reikalavimus;
5. Sistemingą bendrovės darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą;
6. Didinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už pagamintos pakuotės saugą;
7. Betarpiškai ir aktyviai tiekėjams dalyvauti pakuotės saugos ir kokybės politikoje;
8. Minimaliai naudoti kenksmingas medžiagas, mažinti energijos suvartojimą ir minimizuoti atliekų kiekį.

Aplinkos apsauga
Įmonė įsipareigoja:
1. Siekti aplinkos apsaugos veiksmingumo, nuolatinio gerinimo, mažinant bendrovės veiklos bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.
2. Laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių reikalavimų.
3. Veikloje naudoti technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo.
4. Organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių (neatsikuriančių) gamtos išteklių naudojimo sistemą, mažinti atliekas bei organizuoti jų antrinį panaudojimą.
5. Sumažinti naudojamų pavojingų medžiagų kiekį, kur įmanoma naudoti nekenksmingus jų pakaitalus.
6. Įtraukti į bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistemą kiekvieną darbuotoją bei dirbančius bendrovės vardu. Ugdyti įmonės darbuotojų atsakomybę bei supratimą apie aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą, ne tik kaip bendrą įmonės, bet ir kaip asmeninę pareigą.
7. Tapti profesionaliais savo klientų konsultantais, jiems pasirenkant aplinką tausojančius pakavimo metodus, įrenginius ir medžiagas.

Socialinė atsakomybė
Įmonė įsipareigoja:
1. Savo veikloje netaikyti jokių priverstinių ar nelegalaus darbo normų.
2. Netoleruoti vaikų išnaudojimo. Laikinam darbui priimtiems jaunesniems nei 18 metų darbuotojams užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbas naktinėse pamainose jiems yra neleidžiamas.
3. Netoleruoti diskriminacijos dėl rasės, tautybės, religijos, amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos, narystės sąjungoje ar politinių pažiūrų.
4. Netoleruoti jokio fizinio, žodinio ir seksualinio grasinimo, prievartos, priekabiavimo ar bauginimo, šiurkštaus ar žeminančio elgesio. Su darbuotojais elgtis pagarbiai, saugoti jų orumą.

Šios kokybės, maisto produktų pakuočių higienos ir aplinkos apsaugos politikos pagrindu aukščiausia vadovybė formuoja kokybės, maisto produktų pakuočių higienos ir aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius, kurie yra peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus vadovybės vertinamosios analizės metu. Visi Bendrovės darbuotojai turi bendradarbiauti ir siekti įvykdyti nustatytus tikslus ir uždavinius.

Generalinis direktorius Gvidas Drobužas 2016-07-04